Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 
09/04/2021 
 

Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 520/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 (Quyết định); theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề ra các mục tiêu cụ thể để triển khai thực hiện:

- Công tác đào tạo đội ngũ làm công tác dân số các cấp: Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên dân số đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới.

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân số các cấp

+ Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng dân số cơ bản cho đội ngũ công chức làm công tác dân số (tối thiểu 80% công chức được bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản).

+ Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm công tác dân số đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao (100% viên chức làm công tác dân số được bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số).

+ Tối thiểu 90% nhân viên y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản ở các cơ sở y tế huyện và xã có kiến thức, kỹ năng cung cấp các dịch vụ dân số và phát triển.

+ Tối thiểu 80% lãnh đạo y tế đơn vị y tế huyện và xã được bồi dưỡng về quản lý dân số và phát triển để thực hiện quản lý công tác dân số được giao.

+ Hằng năm bồi dưỡng tập huấn kiến thức cho cộng tác viên dân số theo nhu cầu và khả năng của các địa phương.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021./.
Đính kèm: 520 QDTTg.pdf

Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website