Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ 
09/06/2021 
 

  Ngày 26/5/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có Quyết định số 661/QĐ-BNV Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương (Quyết định);

          Theo đó, Bộ Nội vụ ban hành 150 mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ (01 mã định danh điện tử cấp 1; 28 mã định danh điện tử cấp 2 (các đơn vị hành chính: 18 mã định danh; các đơn vị Đảng, Đoàn thể: 04 mã định danh; các đơn vị sự nghiệp: 05 mã định danh; các tổ chức khác: 01 mã định danh); 99 mã định danh điện tử cấp 3 (các đơn vị hành chính: 45 mã định danh; các đơn vị Đảng, Đoàn thể: 54 mã định danh) và 22 mã định danh điện tử cấp 4).

          Bộ Nội vụ giao Trung tâm Thông tin trực thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm: Quản lý thống nhất, bổ sung, sửa đổi mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Cập nhật kịp thời mã định danh điện tử và các thông tin liên quan của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ vào hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước. Đồng thời, Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ: Trong vòng 30 ngày kể từ khi thành lập mới, chia tách, sáp nhập, đổi tên, các đơn vị có trách nhiệm thông báo về Trung tâm Thông tin trực thuộc Bộ Nội vụ để tổng hợp, đề xuất Bộ trưởng xem xét cấp mã định danh điện tử theo quy định; Tổ chức thực hiện nâng cấp, chỉnh sửa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị mình quản lý để đảm bảo tuân thủ các quy định về mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu ngay sau khi Quyết định có hiệu lực.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/5/2021 và thay thế Quyết định số 746/QĐ-BNV ngày 03/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuôc̣ Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành./.
Đính kèm: Quyet-dinh-so-661-cua-Bo-Noi-vu.pdf
Xuân Diệu, Chi cục VT-LT 
Liên kết website