Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ 
15/07/2020 
 

Ngày 07/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 960/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ (Quyết định).

Theo đó, tại Khoản 4, Điều 3 của Quyết định quy định thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, gồm:

          - Văn bản xin chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ chưa công khai;

          - Văn bản nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ quản lý chưa công khai;

          - Văn bản thẩm định, trình phê chuẩn hồ sơ kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chưa công khai;

          - Văn bản thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự đối với chức danh cán bộ, công chức, viên chức và các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn chưa công khai;

          - Văn bản, tài liệu về công tác cán bộ trong quá trình chuẩn bị, triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức cấp phòng, cấp Vụ và tương đương thuộc bộ, ngành trung ương; cấp phòng, cấp sở và tương đương thuộc cấp tỉnh; cấp phòng và tương đương thuộc cấp huyện;

          - Đề án, dự án, kế hoạch phát triển đối với cán bộ, công chức, viên chức có tác động đến kinh tế - xã hội chưa công khai.

           Quyết định có hiệu lực từ ngày 07/7/2020./.
Đính kèm: QĐ 960-TTg.pdf
Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website