Danh bạ đơn vị trực thuộc Sở 
Danh bạ đơn vị trực thuộc Sở 

Ban Tôn giáo: ĐT: 0259.3822.873

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\thuyen.jpg

Nguyễn Tấn Thuyên: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0908 851 103

Email: Ntthuyen@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\truong.jpg

Nguyễn Tường: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0918 163 694

Email: Nguyentuong@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\luu.jpg

Huỳnh Thị Hồng Lựu: Chuyên viên

Điện thoại: 0946 778 477

Email: Hongluu@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\phuc.jpg

Trần Thị Hồng Phúc: Chuyên viên

Điện thoại: 0908 820 203

Email: Hongphuc@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\kimthuy.jpg

Phạm Thị Kim Thủy: Cán sự

Điện thoại: 0164 7036 267

Email: Kimthuy@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\lan.jpg

Hoàng Thị Phong Lan: Chuyên viên

Điện thoại: 0352786084

Email: phonglan@ninhthuan.gov.vn


Ban Thi đua Khen thưởng: ĐT: 0259 3824704


Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\PHONG.jpg

Trương Văn Phong: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0913670669

Email: Vanphong@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\luan.jpg

Trần Đức Luận: Chuyên viên

Điện thoại: 0944246447

Email: Ducluan@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\nhat.jpg

Nguyễn Đăng Nhật: Chuyên viên

Điện thoại: 0984941770

Email: Dangnhat@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\khoa.jpg

Nguyễn Thị Như Khoa: Chuyên viên

Điện thoại: 0918812577

Email: Nhukhoa@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\hung.jpg

Phạm Thái Hùng: Chuyên viên

Điện thoại: 01254747111

Email: Thaihung@ninhthuan.gov.vnChi cục Văn thư - Lưu trữ: ĐT: 0259.3822068 - 0259.3826.239

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\IMG_0223copy.jpg

Phạm Thị Xuân Diệu: Phụ trách Chi cục VTLT

Điện thoại: 0918163716

Email: Xuandieu@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\thuyvy.jpg

Trần Thị Thúy Vy:

Điện thoại: 0907095690

Email: Tthuyvy@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\w.jpg

Nguyễn Thị Út  Hiền: Kế toán

Điện thoại: 0918.951.163

Email: Ntuhien@ninhthuan.gov.vnTrung tâm Lưu trữ Lịch sử thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\5.jpg

Đặng Lê Vinh: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0977.666.924

Email: levinh@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\hau.jpg

Đỗ Thành Hậu: Phụ trách Trung tâm

Điện thoại: 0946.161.522

Email: Dthanhhau@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\giao.jpg

Trần Hồ Quỳnh Giao: Lưu trữ viên

Điện thoại: 0916.089518

Email: Quynhgiao@ninhthuan.gov.vn

Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\chihien.jpg

Đàng Chi Hiền: Lưu trữ viên

Điện thoại: 0127.7177.863

Email: Dchihien@ninhthuan.gov.vnLiên kết website