Công đoàn
Công đoàn
Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
27/07/2015 
 

Thực hiện các quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề phụ nữ, tổ chức công đoàn luôn quan tâm tới công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ) tích cực tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các phong trào thi đua khác.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/11/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức, lao động thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động chăm lo đời sống cho lao động nữ được Công đoàn Viên chức  tỉnh Ninh Thuận quan tâm đẩy mạnh, đã khuyến kích nữ CBCCVCLĐ vượt qua khó khăn tích cực thi đua lao động, học tập nâng cao trình độ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Đ/c Trần Ngô, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại Hội nghị

Trong 5 năm (2010-2015), hoạt động nữ công và đặc biệt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCCVCLĐ được thực hiện đều khắp trong các công đoàn cơ sở; nhận thức về bình đẳng giới và vai trò của người phụ nữ trong gia đình và trong cơ quan đơn vị đã có chuyển biến tích cực; công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBCCVCLĐ luôn được quan tâm. Ban Nữ công Công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia đề xuất với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ: nhiều chị em được bổ nhiệm, đề bạt giữ những cương vị chủ chốt cấp uỷ Đảng, chính quyền góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020,…

 
Đ/c Nguyễn Thị Như Khoa, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Sở Nội vụ, tham luận tại Hội nghị

 Từ những kết quả của hoạt động trên, 5 năm qua Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận đã triển khai và có 5.435 (chiếm 94%) lượt nữ đăng ký và 5.126 chị được bình chọn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 2.345 lượt chị được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, vi tính; Cán bộ nữ tham gia cán bộ lãnh đạo chủ chốt: 08/91 giữ chức vụ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (chiếm 8%), 25/162 nữ CBCCVCLĐ là Phó Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (chiếm 15,4%), nữ CBCCVCLĐ là Phó, Trưởng phòng, ban tương đương: 229/736 (chiếm 31%)…

          Tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao giấy khen cho 04 nữ CBCCVCLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015./.

 TRƯƠNG VĂN PHONG 
Liên kết website