Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 
25/03/2021 
 

  Với mục tiêu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp); bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực; nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy sự tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật- ngày 19 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 3 nội dung hoạt động cụ thể và chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện:

          - Hoạt động cung cấp thông tin pháp lý (Quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu vụ việc, vướng mắc pháp lý; Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật).

          - Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật (Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế và người lao động của doanh nghiệp; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp).

          - Hoạt động tư vấn pháp luật (Tư vấn, giải đáp các vướng mắc về pháp luật thông qua đối thoại, diễn đàn, thư điện tử,  điện thoại khi doanh nghiệp có yêu cầu; Ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp).

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện  Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả./.
Đính kèm: 471 QDUB.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website