Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định tổ chức lại Cụm thi đua Hợp tác xã 
28/04/2021 
 

Nhằm đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các Hợp tác xã, qua đó nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao của Cụm thi đua. Ngày 23/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Cụm thi đua Hợp tác xã (Quyết định);

 Theo đó, 3 Cụm thi đua trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận, gồm 50 đơn vị (Cụm thi đua số I có 11 đơn vị; Cụm thi đua số II có 20 đơn vị; Cụm thi đua số III có 19 đơn vị).

 Chủ tịch UBND tỉnh đề ra nhiệm vụ cụ thể và công tác khen thưởng của Cụm thi đua. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh ban hành Bảng điểm để làm căn cứ tổ chức thi đua, xét khen thưởng cho các Hợp tác xã; nội dung bảng điểm áp dụng quy định của UBND tỉnh về ban hành Bảng điểm các khối thi đua tỉnh; Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Cụm thi đua và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
Đính kèm: 725 CTD.pdf

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 23/4/2021 và thay thế Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Cụm thi đua Hợp tác xã./.

Thái Hùng, Ban Thi dua- Khen thưởng 
Liên kết website