Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2017 (khen đợt 1) 
16/01/2018 
 

Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ký ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017, cụ thể như sau:

- Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh: 11 tập thể;

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 05 cá nhân;

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 24 tập thể;

          - Bằng khen: 40 tập thể và 46 cá nhân./.
Đính kèm: Quyết định khen thưởng năm 2017.pdf
Thái Hùng, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website