Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
27/04/2021 
 

Ngày 15/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân;

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề ra các nhiệm vụ và yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương triển khai thực hiện với thời gian cụ thể như sau:

- Các nhiệm vụ:

+ Rà soát, thống kê, phân loại cơ chế, chính sách theo các nhóm gồm: cơ chế chính sách về đầu tư phát triển, tín dụng, văn hóa - xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, củng cố quốc phòng, an ninh.

+ Đánh giá hệ thống các cơ chế chính sách hiện có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhiệm vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới các cơ chế chính sách bảo đảm phù hợp, khuyến khích mọi nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực.

- Thời gian triển khai thực hiện:

+ Từ năm 2021 đến năm 2023 tập trung rà soát, phân loại, đánh giá, tác động của từng cơ chế, chính sách đối với việc thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng lĩnh vực gắn với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo.

+ Từ năm 2023 đến năm 2025 triển khai việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội hiện có cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo. Năm 2025 tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sơ kết việc thực hiện mục tiêu của Chỉ thị này; trong đó, đề xuất biện pháp thực hiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách cùng với việc xây dựng, thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, trước mắt là giai đoạn 2026-2030.

+ Hằng năm, thực hiện tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo và các bộ, ngành, cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động công tác tại các vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, các trường chuyên biệt./.
Đính kèm: CT 07 TTg.pdf

Hồng Phượng, Phòng QLNS 
Liên kết website