Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 
16/04/2021 
 

  Với mục tiêu chung là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức- ngày 24/3/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 424/QĐ-BNV về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2021 (Quyết định); theo đó, 6 mục tiêu cụ thể được đề ra:

- Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền CCHC phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình ở Trung ương, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền CCHC. Đồng thời, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về CCHC.

- Xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền. Quán triệt quan điểm, công tác thông tin, tuyên truyền CCHC đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức và hiểu biết về CCHC cho cán bộ, công chức và người dân.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại các bộ, ngành và địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

          Bộ Nội vụ đề ra 7 nội dung, 6 hình thức tuyên truyền, 6 giải pháp thực hiện và đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/3/2021./.
Đính kèm: QD 424 BNV.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website