Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 
05/10/2020 
 

Ngày 29/9/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có Quyết định số 666/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Đề án xác định chỉ số cải cách hành năm 2020 và triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Quyết định 666/QĐ-BNV); với mục đích và yêu cầu:

- Mục đích:

+ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (Đề án).

+ Xác định được chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (chỉ số) của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Cuối quý I năm 2021 công bố chỉ số của các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Yêu cầu:

+ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án để phục vụ cho việc xác định chỉ số, phù hợp với thực tiễn và chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

+ Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai thực hiện Kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính.

+ Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định.

+ Tổ chức điều tra xã hội học theo câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.

+ Xác định được chỉ số cải cách hành chính phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.

+ Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hằng năm của các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng.

           Ngoài ra, Bộ Nội vụ đề ra 10 nội dung cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời, giao Vụ Cải cách hành chính chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính lập dự toán kinh phí sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án và triển khai thực hiện chỉ số; xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt kế hoạch điều tra xã hội học và các nội dung khác theo Kế hoạch kèm theo Quyết định 666/QĐ-BNV./.
Thu Hiền - Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(25/03)
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)

Liên kết website