Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 
12/03/2021 
 

  Với mục tiêu tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, bám sát các chủ trương, đường lối, chiến lược, nghị quyết về cải cách hành chính của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ- ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1164/QĐ-BNV về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ (Kế hoạch). Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề ra 7 nhiệm vụ cụ thể trong cải cách hành chính để triển khai thực hiện:

          - Về cải cách thể chế;

          - Cải cách thủ tục hành chính;

          - Cải cách tổ chức bộ máy;

          - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

          - Cải cách tài chính công;

          - Hiện đại hóa hành chính;

          - Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

          Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu các các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Đồng thời, giao Vụ Cải cách hành chính làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính; hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, tổng hợp việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; đề xuất với Lãnh đạo Bộ xử lý những vấn đề phát sinh./.
Đính kèm: 1164 QD BNV.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website