Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Bảo quản, lưu trữ hóa đơn, chứng từ 
03/12/2020 
 

  Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ (Nghị định).

          Trong đó, tại Điều 06 của Nghị định quy định về bảo quản, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, cụ thể:

          - Hóa đơn, chứng từ được bảo quản, lưu trữ đảm bảo:

          + Tính an toàn, bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch trong suốt thời gian lưu trữ;

+ Lưu trữ đúng và đủ thời hạn theo quy định của pháp luật kế toán

          - Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện từ phải sẵn sàng in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

          - Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, chứng từ đặt in, tự in phải bảo quản, lưu trữ đúng với yêu cầu sau:

          + Hóa đơn, chứng từ chưa lập được lưu trữ, bảo quản trong kho theo chế độ lưu trữ bảo quản chứng từ có giá.

          + Hóa đơn, chứng từ đã lập trong các đơn vị kế toán được lưu trữ theo quy định lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.

          + Hóa đơn, chứng từ đã lập trong các tổ chức, hộ, cá nhân không phải là đơn vị kế toán được lưu trữ và bảo quản như tài sản riêng của tổ chức, hộ, cá nhân đó.

          Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022./.
Đính kèm: 


Út Hiền, Chi cục VT-LT 
Liên kết website