Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 
08/07/2019 
 

Ngày 04/7/2019 Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận (Ban Chỉ đạo) có Quyết định số 1086/QĐ-BCĐ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo xác định mục đích, yêu cầu năm 2019 như sau:

- Mục đích:

 + Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Ninh Thuận, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cải cách hành chính của tỉnh.

+ Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính.

+ Gắn kết công tác cải cách hành chính của các Sở, ngành, địa phương; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính.

- Yêu cầu:

+ Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 một cách hiệu quả.

+ Đôn đốc triển khai có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2019.

+ Xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Ngoài ra, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

- Chủ động chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh và của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, cụ thể hóa thành các Kế hoạch, Chương trình hoặc mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đạt hiệu quả đối với các nhiệm vụ được phân công.

       - Chủ động đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo và Sở Nội vụ về những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ban, ngành cần có sự phối hợp, đôn đốc từ Ban Chỉ đạo./.
Đính kèm: QDCT 1086.BCD CCHC.pdf
Chí Huyên, Phòng TCBM 
Liên kết website