Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nội vụ 
09/09/2020 
 

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1491/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận (Quyết định).

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của 35 vị trí việc làm thuộc Sở Nội vụ (gồm 08 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 14 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và 13 vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ).

Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm được phê duyệt tại Quyết định là cơ sở khoa học để sắp xếp tổ chức bộ máy; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ và thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức của Sở Nội vụ theo biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền phân bổ hằng năm và quy định của pháp luật hiện hành.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020./.
Đính kèm: QDCT 1491_signed.pdf
Nhật Đạc-Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website