Phát triển nông thôn
Phát triển nông thôn
Triển khai Liên minh trồng táo xanh thuộc Dự án Cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận 
05/08/2010 
 

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt cho triển khai kinh doanh và đầu tư Liên minh trồng táo xanh thuộc Dự án Cạnh tranh nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Liên minh có 90 hộ tham gia đầu tư trên 8 tỷ đồng trong thời gian 24 tháng để xây dựng vùng sản xuất táo xanh đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển phải gắn với việc bảo vệ đất, bảo vệ môi trường, đạt tiêu chuẩn VSATTP; bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hộ tham gia sản xuất trong Liên minh.

(Nguồn: Quyết định số 786/QĐ-UBND)