Phát triển nông thôn
Phát triển nông thôn
Tập huấn Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 tỉnh Ninh Thuận. 
11/07/2017 
 

Thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới và quy định việc đánh giá, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới vùng nông thôn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020.

 Trong các ngày 6,7 và 11/7/2017, tại Hội trường Chi cục Phát triển nông thôn và Trung tâm bòi dưỡng chính trị huyện Ninh Sơn, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức tập huấn Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 tỉnh Ninh Thuận cho cán bộ Văn phòng điều phối nông thôn mới các huyện, thành phố và cán bộ phụ trách nông thôn mới 47 xã trên địa bàn tỉnh.

Thông qua tập huấn, các địa phương sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại hiện trạng, kết quả thực hiện chương trình theo Bộ tiêu chí mới, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp để thực hiện, đáp ứng yêu cầu của Bộ Tiêu chí giai đoạn 2017-2020.

Nguyễn Đình Trưng-VPĐP Nông thôn mới