Thủy sản
Thủy sản
Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại cảng 
08/01/2021 
 

                Thực hiện chỉ đạo của Cảng Vụ Hàng Hải Nha Trang tại văn bản số 889/CVHHNTTTATAN ngày 16/11/2020 V/v tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại cảng. Nhầm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tuân thủ đúng quy định về kiểm soát tải trọng đường bộ tại cảng, thực hiện đúng cam kết.

                Tuân thủ quy định về chất xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông tại Thông tư số 35/2013/TT – BGTVT ngày 21/10/213 của Bộ Giao thông vận tải.

                Thời gian qua Cảng Ninh chữ đã chủ động tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa nội bộ, đến các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giao thông tại cảng phải chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật hiện hành, tăng cường kiểm soát các phương tiện đường bộ tham gia hoạt động tại cảng đảm bảo, tuyên truyền, hướng dẫn các Doanh nghiệp, chủ phương tiện, người lao động, cá nhân có liên quan khác các quy định pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ các chủ trương, quy định về tăng cường quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng.

BQL khai thác các cảng cá