Phát triển nông thôn
Phát triển nông thôn
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã được thực hiện như thế nào? 
14/05/2012 
 

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ NN & PTNT-  Bộ Kế hoạch-Đầu tư - Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 thì quy hoạch xây dựng NTM của xã được thực hiện như sau:

1. Nội dung quy hoạch NTM:  gồm:

a) Quy hoạch sử dụng đất bố trí dân cư và hạ tầng công cộng theo chuẩn NTM.

b) Quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp), đất cho sản xuất công nghiệp - dịch vụ và hạ tầng phục vụ sản xuất kèm theo.

2. Yêu cầu của quy hoạch:

a) Quy hoạch hạ tầng (giao thông, thủy lợi, điện); quy hoạch sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - dịch vụ của xã phải phù hợp với quy hoạch của vùng (huyện hoặc liên xã).

b) Trên cơ sở các bản đồ thực trạng đã có (trong trường hợp không có bản đồ địa hình thì sử dụng bản đồ địa chính), căn cứ vào yêu cầu các quy chuẩn mới về hạ tầng (do các Bộ liên quan ban hành), yêu cầu mới về phát triển dân cư, phát triển công nghiệp, sản xuất nông nghiệp hàng hóa và hạ tầng phục vụ sản xuất… khi quy hoạch, phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

3. Nhiệm vụ quy hoạch:  bao gồm:

a) Xây dựng quy hoạch chung (còn gọi là quy hoạch tổng thể): Sử dụng cho các mục (a) và (b) quy định tại Khoản 1. Sản phẩm của quy hoạch chung là 01 bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 và bản thuyết minh quy hoạch.

b) Xây dựng quy hoạch chi tiết cho: (i) Khu dân cư và hạ tầng công cộng khu dân cư; (ii) Quy hoạch chi tiết khu sản xuất nông nghiệp kèm hạ tầng cho khu này; (iii) Quy hoạch chi tiết sản xuất công nghiệp - dịch vụ và hạ tầng kèm theo. Sản phẩm của quy hoạch chi tiết là các bản đồ tỷ lệ 1/2000 và bản thuyết minh quy hoạch.

4. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch NTM xã:

a) Đối với quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết sử dụng đất bố trí dân cư và hạ tầng công cộng; quy hoạch chi tiết sản xuất công nghiệp - dịch vụ (và hạ tầng kèm theo) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng.

b) Đối với quy hoạch chi tiết sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (và hạ tầng kèm theo) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/2/2010 của Bộ NN - PTNT.

c) Trước mắt, tập trung hoàn thành quy hoạch chung, sau đó căn cứ vào yêu cầu thực tế của xã để từng bước hoàn thiện các quy hoạch chi tiết.

5. Quản lý quy hoạch:

a) Đất quy hoạch các công trình hạ tầng (khu dân cư và khu sản xuất) sau khi được phê duyệt phải cắm mốc chỉ giới để quản lý nhằm tránh xâm hại. Có thể làm từng phần phù hợp với điều kiện kinh tế; khi có đủ nguồn lực thì làm đủ chuẩn.

b) UBND xã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch để đảm bảo xây dựng đúng quy hoạch, tránh lấn chiếm hoặc làm sai quy hoạch.

c) Đối với công trình xây dựng nhà ở dân cư: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, thiết kế mẫu một số mô hình nhà ở, công trình phụ trợ, bố trí khuôn viên phù hợp với bản sắc văn hóa từng vùng để người dân tham khảo, lựa chọn áp dụng.

6. Quản lý, thanh quyết toán kinh phí quy hoạch:

a) Kinh phí quy hoạch do ngân sách nhà nước cấp.

b) Mức kinh phí quy hoạch cho cấp xã do UBND tỉnh quy định phù hợp với thực tế trong tỉnh (mức cụ thể: Tham khảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM của Bộ NN - PTNT).

c) Quy hoạch NTM xã do UBND xã làm chủ đầu tư, có thể tự làm hoặc thuê tư vấn một số phần việc (xây dựng kế hoạch, lập và hướng dẫn biểu số liệu khảo sát, tổng hợp, vẽ bản đồ, viết thuyết minh quy hoạch…). Giao cho Ban quản lý xã trực tiếp làm một số phần việc (khảo sát, đo đạc; tổ chức lấy ý kiến nhân dân)

d) Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí cho các nhiệm vụ dự án quy hoạch thực hiện theo Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

 

(Nguồn: agroviet.gov.vn)