Tin trong ngành
Tin trong ngành
Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III năm 2020. 
03/07/2020 
 

Chiều ngày 03/7/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III năm 2020.

            Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đặng Kim Cương, Giám  đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Phan Quang Thựu: Phó Giám đốc Sở và  lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng và công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trực thuộc Sở,

           

            Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến các đơn vị trực thuộc; tổ chức phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ, ngành trung ương, tỉnh phát động thông qua các đợt thi đua hàng năm, thi đua theo chuyên đề như: Phong trào thi đua cải cách hành chính, Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, Phong trào thi đua thực hiện mô hình cánh đồng lớn; Phong trào thi đua Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020….và các phong trào thi đua khác như: Phát động phong trào thi đua “ Công chức, viên chức thi  đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; phong trào thi đua phát huy sáng  kiến, cải tiến kỹ thuật trong công chức, viên chức và người lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn….Qua triển khai đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực trong phong trào thi đua yêu nước góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

          Giai đoạn 2020-2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan an toàn, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc; đẩy mạnh phong trào thi  đua thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và thực hiện nhiệm vu chính trị của ngành...

            Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển noog thôn đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 22 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020 của ngành

Phòng Tổ chức-Cán bộ