Thủy sản
Thủy sản
Công tác khảo sát lập bình đồ độ sâu, rà quét chướng ngại vật phục vụ công bố thông báo hàng hải khu nước trước cảng cá Đông Hải 
22/10/2020 
Công tác khảo sát đo sâu và rà quét chướng ngại vật  Cảng cá Đông Hải

Để hoàn thiện hồ sơ công bố mở cảng cá theo quy định của Luật Thủy sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ về công bố mở cảng. Ban Quản lý Khai thác các cảng cá phối hợp với Chi nhánh Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam - Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam triển khai khảo sát lập bình đồ độ sâu, rà quét chướng ngại vật tại cảng cá Đông Hải.

Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 về việc công bố mở cảng cá Đông Hải. Quyết định được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng, bảo đảm cho cảng cá đủ điều kiện hoạt động, giúp cho Ban Quản lý Khai thác các cảng cá thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngư dân và doanh nghiệp.     

Ban Quản lý Khai thác các cảng cá