Danh bạ điện thoại - Email 
Danh bạ điện thoại - Email 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN


Văn phòng Sở: 0259.3822941 
       1. Chánh Văn phòng:Nguyễn Thị Minh Khai
           ĐT: 0916550585
       2. Phó Chánh Văn phòng: Đàng Năng Thuận Joanh
           ĐT: 0916 816 413; email: joanh@ninhthuan.gov.vn
       3. Phó Chánh Văn phòng:

Thanh tra Sở: 0259.3830010
      1. Phó Chánh Thanh tra: Lê Văn Hiểu
           ĐT: 0918772316
       2. Phó Chánh Thanh tra: Lý Nguyệt Bình
           ĐT: 0978820502

Phòng Lao động - Giáo dục nghề nghiệp: 0259.3922707

        1. Phụ trách phòng: Lê Minh Cảnh
            ĐT: 0986712860
        2. Phó Trưởng phòng: Văn Tuấn Sơn
            ĐT: 0908511077

Phòng Người có Công và Xã hội: 0259.3830280
        1. Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Định
            ĐT: 0259.3507559
        2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Doãn
            ĐT: 0775690827
        3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Phê
            ĐT: 0919173797