Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Triển khai Thông tư số 14/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 Hướng dẫn xác định nhu cầu hỗ trợ với trẻ em được nhận chăm sóc thay thế 
25/02/2021 
 

Ngày 28/11/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.

Theo đó, hướng dẫn về quy đinh để xác định các dịch vụ, chính sách hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em theo các dịch vụ cụ thể sau:

- Chăm sóc sức khỏe: Khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc dinh dưỡng, chính sách bảo hiểm y tế;

- Hỗ trợ giáo dục: Hỗ trợ trẻ em được đi học; hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo đồng phục, học phí; chi phí học nghề phù hợp với lứa tuổi theo quy định;

- Hỗ trợ tâm lý: Tư vấn tại chỗ hoặc chuyển trẻ em đến tư vấn, trị liệu tại các cơ sở dịch vụ chuyên sâu về trị liệu tâm lý;

- Phúc lợi xã hội: Trẻ em sống tại cơ sở trợ giúp xã hội cần tạo điều kiện cho trẻ em trở về sống tại cộng đồng cùng cha, mẹ hoặc người thân thích (nếu có) hoặc tìm cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em; hỗ trợ chính sách trợ cấp xã hội cho trẻ em và cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế theo quy định;

- Bảo vệ trẻ em: Bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại, bạo lực; cách ly trẻ em khỏi môi trường, đối tượng đe dọa hoặc đang có hành vi bạo lực, bóc lột trẻ em và triển khai các thủ tục hỗ trợ, can thiệp;

- Trợ giúp pháp lý: Thực hiện các thủ tục xác định trẻ em trong trường hợp bị bỏ rơi; hỗ trợ khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi; cung cấp dịch vụ pháp lý cho trẻ em.

         Thông tư được áp dụng đối với người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

          Do đó, để công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được phát triển toàn diện và tốt nhất cả về thể chất và tinh thần, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 462/SLĐTBXH-NCCXH ngày 02/3/2021 triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT- LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Qua đó đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh cập nhật, nghiên cứu các nội dung, điều khoản quy định tại Thông tư để chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng theo quy định./.
Y Vân - Phòng NCC&XH