Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Triển khai Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 
10/03/2021 
 

Nhằm mục tiêu bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ. Ngày 07/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 23/02/2021 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong đó đề ra những mục tiêu quan trọng và các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Mục tiêu 1: Về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em.

- Mục tiêu 2: Về bảo vệ trẻ em.

- Mục tiêu 3: Về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em.

- Mục tiêu 4: Về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Qua 4 mục tiêu, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra những biện pháp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương như sau:

- Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp của các Sở, ngành, địa phương đối với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.

- Triển khai thực hiện và ban hành chính sách bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

- Phát triển hệ thống dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền trẻ em có sự  lồng ghép và phối hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp các dịch vụ an sinh xã hội; ưu tiên hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em.

- Tăng cường truyền thông, giáo dục về kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; vận động xã hội thực hiện các mục tiêu về trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện quyền trẻ em và các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; ưu tiên bố trí nguồn lực về bảo vệ trẻ em.

- Vận động nguồn lực và sự tham gia của xã hội.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em.

           Thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em, thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, phản ánh thông tin về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trong hoạt động thông tin, truyền thông.
Hoàng Uyên - Phòng NCC&XH 
Tin đã đưa
(10/05)
(28/04)
(24/04)
(18/04)
(16/04)
(18/03)
(09/03)
(02/03)
(25/02)
(22/02)