Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động ngành
Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 
20/04/2021 
 
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021:

Với mục đích và yêu cầu thực tiễn của địa phương:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm giải đáp, hỗ trợ giải quyết các đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
- Thể hiện thể hiện vai trò của chính quyền Tỉnh đối với việc hỗ trợ, tào điều kiện, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất để phát triển. - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đạt hiệu quả hoạt động tốt nhất.
- Là diễn đàn các doanh nghiệp chủ động, tích cực trao đổi, kiến nghị, hiến kế trên tinh thần xây dựng và sự phát triển chung của Tỉnh.


Ảnh minh hoạ

1. Thời gian: Định kỳ mỗi tháng 01 lần, vào lúc 14 giờ 00 phút, chiều Thứ sáu của Tuần cuối tháng.
2. Địa điểm: Nhà khách UBND tỉnh (Aniise Villa Resort), đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.
3. Thành phần:
- Về phía tỉnh:
+ Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
+ Lãnh đạo UBND tỉnh; + Thường trực UBMTTQNV tỉnh;
+ Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan;
+ Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. (Tùy theo tình hình thực tế sẽ mời thành phần tham dự phù hợp).
- Về phía doanh nghiệp:
+ Lãnh đạo các Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Giống Thủy sản, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
+ Lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Với nội dung: Trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường, thuế, lao động, bảo hiểm và các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, để giải đáp tại Hội nghị hoặc có biện pháp giải quyết kịp thời những tồn tại, kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Theo đó UBND tỉnh giao trách nhiệm các Sở, ngành, địa phương:

1. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: - Thông báo rộng rãi nội dung Kế hoạch này trên Website của ngành, địa phương và các hình thức thông tin phù hợp để doanh nghiệp biết, chuẩn bị các nội dung kiến nghị, đề xuất và tham dự Hội nghị.
- Chủ động trao đổi, nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp hoặc tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét các trường hợp vượt thẩm quyền quy định.
- Tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng, để tổng hợp.
2. Các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề thuộc tỉnh và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên đại bàn tỉnh.
- Các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Giống thủy sản, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò tập hợp các doanh nhân, doanh nghiệp, để chia sẻ, trao đổi thông tin và làm cầu nối gắn kết bền chặt, thân thiện với chính quyền các cấp, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị những nội dung quy định, cơ chế, chính sách của Nhà nước chưa phù hợp và đề xuất, hiến kế những biện pháp cụ thể, để nghiên cứu, hoàn thiện, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư, kinh doanh, phát triển bền vững. Chủ động nắm bắt tình hình, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
- Các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh chủ động liên hệ, trao đổi, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để nắm bắt đầy đủ hơn các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và hỗ trợ giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị đề xuất liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, phải kịp thời có văn bản gửi trực tiếp đến Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Làm đầu mối, phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuẩn bị, tham mưu UBND tỉnh tổ chức gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng theo Kế hoạch này.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, các Hiệp hội ngành nghề, các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp theo định kỳ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng; trường hợp có nhiều kiến nghị, tham mưu đề xuất tổ chức buổi làm việc theo chuyên đề.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung chương trình, dự thảo giấy mời, danh sách doanh nghiệp; gửi giấy mời trực tiếp đến doanh nghiệp, nhà đầu tư để tham dự Hội nghị. Sau khi kết thúc Hội nghị, khẩn trương tổng hợp ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
4. Văn phòng UBND tỉnh:
- Tham mưu sắp xếp lịch phù hợp để Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự đầy đủ các buổi gặp mặt doanh nghiệp và đối thoại hàng tháng; ký ban hành Giấy mời doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Chỉ đạo Nhà khách tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo phục vụ buổi gặp mặt doanh nghiệp chu đáo.
- Thông báo nội dung Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, các doanh nghiệp để triển khai thực hiện và đăng tải thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về thời gian, địa điểm gặp mặt doanh nghiệp định kỳ, để các doanh nghiệp được biết, tham dự.
5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp định kỳ hàng tháng trên Đài, Báo theo nhiệm vụ chính trị được giao.
- Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đảm bảo truyền tải thông tin nhanh, chính xác, kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp về tình hình, kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm yêu cầu nội dung và thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.


Xem đầy đủ Kế hoạch số 1891/KH-UBND tại đây.
Thuận Joanh-PCVP Sở 
Tin đã đưa
(30/04)
(16/04)
(15/04)
(14/04)
(29/03)
(23/03)
(13/03)
(06/03)
(05/03)
(22/02)