Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân
Thông báo lịch Tiếp công dân tháng 11 năm 2020 
26/10/2020 
 

  Thông báo lịch Tiếp công dân tháng 11 năm 2020

  
                                              
THÔNG BÁO
                  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2020
 

         Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;
         Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;
         Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình Tiếp công dân;
        Căn cứ Thông tư số 53/2015/TT- ngày 11/12/2015 hướng dẫn về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội;
          Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/02/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế Tiếp công dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.
          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch Tiếp công dân tháng 11 năm 2020, như sau:
          1. Lịch tiếp công dân thường xuyên:
          - Tuần 45 (02 - 06/11/2020): Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Công chức thanh tra.
           - Tuần 46 (09 - 13/11/2020): Bà Nguyễn Phan Uyên Phương – Thanh tra viên.
           - Tuần 47 (16 - 20/11/2020): Bà Lý Nguyệt Bình – Phó Chánh thanh tra.
           - Tuần 48 (23 - 27/11/2020): Ông Lê Văn Hiểu – Phó Chánh thanh tra.
           - Tuần 49 (30/11- 04/12/2020): Ông Nguyễn Huy Vinh – Thanh tra viên.  
          * Điện thoại liên hệ: 02593.830010.
           2.  Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở:
 

Thứ, ngày tiếp công dân

 

Người tiếp công dân

 

Địa điểm tiếp công dân

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Thứ năm

Ngày 16/11/2020

 

Hà Anh Quang

 

Giám đốc

 

Phòng Tiếp công dân

 

          3. Địa điểm và thời gian tiếp công dân:
           - Địa điểm
: Tại Phòng Tiếp công dân Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
           - Thời gian:
         + Buổi sáng: từ 7h00 – 11h30.
        + Buổi chiều: từ 13h30 – 17h00.
        Trường hợp Giám đốc Sở đi công tác thì giao cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và báo lại Giám đốc Sở về kết quả tiếp công dân.  
          Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến công dân và các phòng nghiệp vụ liên quan được biết./.

 

Thanh Xuân - Thanh tra Sở