Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Tăng cường thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021 
18/03/2021 
 

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu bảo vệ trẻ em trong năm 2021 và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, sự tham gia của mỗi gia đình, cá nhân và cả cộng đồng trong việc nâng cao hiệu quả đảm bảo quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Thu hẹp khoảng cách tiếp cận các dịch vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em giữa trẻ em thành thị và miền núi, nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, huy động mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 1275/KH-UBND về việc tăng cường thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021 với những nội dung chính cụ thể như sau:

1. Tổ chức triển khai Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 933/KH-UBND ngày 25/02/2021 UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 69-CT/TW ngày 16/04/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện công tác đảm bảo về quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích, ảnh hưởng đại dịch Covid-19 và thiên tai, biến đổi khí hậu.

3. Quan tâm bố trí nhân lực thực hiện công tác trẻ em tại địa phương, có chính sách hỗ trợ người làm công tác trẻ em cấp xã. Bảo đảm có đội ngũ làm công tác xã hội bảo vệ trẻ em trong đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các đơn vị, địa phương.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giáo dục vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em để phù hợp với các nhóm đối tượng và tình hình thực tế. Tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em, bảo vệ trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em; hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó để kịp thời bảo vệ trẻ em trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và thiên tai, biến đổi khí hậu.

5. Tăng cường củng cố, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, Duy trì, phát triển, nhân rộng các mô hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em: mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước. Khuyến khích, biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình, những sáng kiến tốt trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và đóng góp nguồn lực cho trẻ em.

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền của trẻ em, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Kiểm tra rà soát các biện pháp bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng ngừa bạo lực, bóc lột, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích, đặc biệt đuối nước trẻ em.

7. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành về thực hiện công tác bảo vệ trẻ em; đặc biệt phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp các vụ việc xâm hại và gây tổn hại khác cho trẻ em. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác trẻ em các cấp, nhóm Thường trực về bảo vệ trẻ em cấp xã; Nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp và thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em các cấp.

8. Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em các cấp với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu năm 2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

         9. Tích cực phối hợp thực hiện trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. Thực hiện và nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Gắn tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em, lồng ghép và triển khai thực hiện các chỉ tiêu về trẻ em, tiêu chuẩn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em với đánh giá nông thôn mới, đô thị văn minh./.
Hoàng Uyên - Phòng NCC&XH