Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN 
12/04/2021 
 

Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có văn bản số 352/UBND-KTTH  về việc tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách/chủ đầu tư thực hiện các công việc, cụ thể:

- Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được cấp để giao dịch gửi hồ sơ kiểm soát chi NSNN qua hệ thống DVCTT của KBNN đảm bảo chặt chẽ theo quy định của Luật Kế toán; Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính, Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành.

         - Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giao chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình DVCTT của mình được cấp cho người khác quản lý, để lộ thông tin về chứng thư số, tài khoản đăng nhập (mã đăng nhập và mật khẩu) của các thành viên trong đơn vị trên Hệ thống DVCTT của KBNN./.
Võ Thị Được - Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(15/06)
(20/05)
(14/05)
(22/04)
(12/04)
(10/04)
(12/03)
(05/02)
(18/01)
(05/01)