Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh 
09/03/2021 
 

Ngày 25/02/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 933/KH – UBND về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 69-CT/TU ngày 16/4/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung như sau:

- Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền, lợi ích của trẻ em và
bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích đặc biệt là đuối nước trẻ em;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, đoàn thể các cấp để quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước;

- Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, cộng đồng và mỗi gia đình
cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;
qua đó kịp thời phát hiện và ngăn chặn, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Tăng
cường giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại;
đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em; đuối nước trẻ em, kịp thời xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại do bạo lực, xâm hại gây ra cho trẻ em.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật trẻ em ngày 5/4/2016 về bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc báo tin, tố giác các hành động về bạo lực, xâm hại trẻ em; làm tốt công tác phòng ngừa không để xảy ra đuối nước trẻ em.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trên địa bàn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em;

           - Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo hiệu quả của việc triển khai thực hiện./.
Ngọc Phê - Phòng NCC&XH