Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 09/2020/TT-BLĐTBXH VỀ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 
11/03/2021 
 

Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên.

Để kịp thời triển khai thực hiện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 478/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 03/3/2021 gửi đến Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Hội đoàn thể cấp tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ban quản lý các Khu công nghiệp; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận; Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận đề nghị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH.

Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thay thế cho các Thông tư sau đây hết hiệu lực thi hành:

(1)Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên;

        (2) Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc./.
Duy Lâm - Phòng LĐGDNN