Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 480/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2020 về việc ban hành quy ché chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Sở LĐTBXH 
31/07/2021 
 
        Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 480/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2020 về việc ban hành quy ché chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Sở LĐTBXH
         
        Tải về file đính kèm
Thanh tra Sở