Chuyên mục Tiếp cận thông tin
Chuyên mục Tiếp cận thông tin
Quy định về việc trả lương 
03/05/2021 
 

Căn cứ theo Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, quy định về việc trả lương như sau:

1. Về nguyên tắc trả lương

Tại khoản 2 Điều 94 Bộ luật lao động 2019 quy định: Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

2. Quy định về trả lương

           Theo quy định tại khoản 3 Điều 95 Bộ luật lao động 2019: Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).
Huy Vinh - Thanh tra Sở