Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Quy định Cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
10/04/2021 
 

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tại Nghị định 28/2021/NĐ-CP đã quy định một số nội dung chính như sau:

(1) Xây dựng nguyên tắc xác định dòng tiền trong phương án tài chính dự án PPP là dòng tiền sau thuế, đảm bảo phản ánh đầy đủ các chi phí (chi phí thuế) của dự án, đảm bảo tính thống nhất trong lập phương án tài chính dự án PPP.

(2) Xác định vốn chủ sở hữu đã được quy định rõ ràng, phù hợp với tính thời điểm của nguồn vốn chủ sở hữu, song đảm bảo tính linh hoạt và minh bạch trong thực hiện. 

(3) Đưa ra quy định, cơ quan ký kết hợp đồng là đơn vị chịu trách nhiệm xác nhận khối lượng và giá trị thanh toán trong hồ sơ thanh toán phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng, thanh toán cho DN dự án cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Quy định mới này đảm bảo nguyên tắc cơ quan ký kết hợp đồng là cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện trước nhà nước và DN dự án trong triển khai thực hiện hợp đồng.

(4) Điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp (DN) dự án PPP được quy định theo hướng chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư mua trái phiếu. Theo đó, DN dự án PPP chỉ được phát hành trái phiếu sau khi đã ký hợp đồng PPP và phải tuân thủ quy định của Luật PPP, pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế. 

(5) Giá trị tài sản công tham gia dự án PPP được xác định thông qua hình thức thẩm định giá, nhằm đảm bảo giá trị tài sản công phù hợp với giá thị trường…

(6) Quy định về công tác quyết toán vốn công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được xây dựng trên quan điểm tôn trọng quy định trong hợp đồng PPP đã ký. 

(7) Để thu hút nhà đầu tư có năng lực thực sự cho các dự án PPP, Nghị định này đã hướng dẫn cụ thể về hạch toán các khoản chia sẻ doanh thu tăng, giảm đối với DN dự án PPP và ngân sách nhà nước; trình tự, thủ tục để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sử dụng dự phòng ngân sách thanh toán cho DN dự án PPP; trình tự, thủ tục thanh toán phần chia sẻ giảm doanh thu từ nguồn vốn dự phòng ngân sách.

           Nghị định trên đã tập trung hướng dẫn các nội dung tài chính cần thiết trong một dự án PPP; hướng dẫn trình tự quản lý, thủ tục sử dụng vốn nhà nước (vốn đầu tư và tài sản công) tham gia vào các dự án PPP bao gồm tham gia trực tiếp và cơ chế chia sẻ doanh thu khi rủi ro xảy ra.
Võ Thị Được - Văn phòng Sở