Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2020 
07/02/2020 
 

           Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2020.

          Tải về nội dung dự thảo Kế hoạch

Văn phòng Sở