Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện tại TTPVHCC tỉnh Ninh Thuận lĩnh vực LĐTBXH tháng 7/2021 (từ 16/6/2021-15/7/2021) 
16/07/2021 
 

Trong tháng 07 (từ 16/6/2021-15/7/2021) đã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bao gồm:

- Về số lượng hồ sơ tiếp nhận                        :  24 hồ sơ, gồm:

+ Thủ tục về lĩnh vực Lao động-Tiền lương :        hồ sơ

+ Thủ tục về lĩnh vực Việc làm                     :   03 hồ sơ

+ Thủ tục về lĩnh vực An toàn lao động        :        hồ sơ

+ Thủ tục về lĩnh vực Người có công            :   21 hồ sơ

 

- Số lượng hồ sơ đã trả kết quả: 27 hồ sơ, theo đúng hạn quy định.

- Số lượng hồ sơ chuyển kỳ sau tiếp tục giải quyết theo quy định: 25 hồ sơ

Hữu Đức - Văn phòng Sở