Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện tại TTPVHCC tỉnh Ninh Thuận lĩnh vực LĐTBXH tháng 01/2021 (từ 16/12/2020-15/01/2021) 
18/01/2021 
 

Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thực hiện tại TTPVHCC tỉnh Ninh Thuận lĩnh vực LĐTBXH tháng 01/2021 (từ 16/12/2020-15/01/2021)

 

Trong tháng 01 (từ 16/12/2020-15/01/2021) đã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bao gồm:

- Về số lượng hồ sơ tiếp nhận                        :  148 hồ sơ, gồm:

+ Thủ tục về lĩnh vực Lao động-Tiền lương :  13 hồ sơ

+ Thủ tục về lĩnh vực Việc làm                     :  36 hồ sơ

+ Thủ tục về lĩnh vực An toàn lao động        :  04 hồ sơ

+ Thủ tục về lĩnh vực Người có công            :  95 hồ sơ      

 

- Số lượng hồ sơ đã trả kết quả:  134 hồ sơ, theo đúng hạn quy định.

- Số lượng hồ sơ chuyển kỳ sau tiếp tục giải quyết theo quy định:  22 hồ sơ
Hữu Đức - Văn phòng Sở