Chuyên mục Tiếp cận thông tin
Chuyên mục Tiếp cận thông tin
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2021/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 
20/06/2021 
 

         Ngày 24/6/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp Xã hội đối với đối tượng bảo trợ Xã hội .

Theo đó, tạm dừng hưởng trợ cấp Xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng trong 03 trường hợp sau đây:

- Đối tượng không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 03 tháng trở lên;

- Đối tượng không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng;

- Đối tượng bị tạm giam từ 01 tháng trở lên đối với trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Các chế độ, chính sách quy định tại Thông tư 02/2021 được áp dụng từ ngày 01/7/2021.
            Thông tư 02/2021/TT – BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 08/8/2021; thay thế  Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 và 06/2016/TTLT – BLĐTBXH-BTC ngày 12/5/2016.

 Xem chi tiết Thông tư tại file đính kèm dưới đây.

Minh Hiếu - Văn phòng Sở