Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 Thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 
05/01/2021 
 

Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 Thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày 31/12/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận ban hành Quyết định số 482/QĐ-SLĐTBXH về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận  đã thực hiện công khai số liệu dự toán năm 2021 cho các đơn vị dự toán để thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, tổng số tiền: 100.571.260.000đồng, cụ thể:

- Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 9.278.633.000 đồng

- Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh: 1.100.273.000 đồng.

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bác Ái: 20.891.920.000 đồng.

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ninh Sơn: 10.153.390.000 đồng.

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam: 10.269.452.000 đồng.

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thuận Bắc: 13.165.692.000 đồng.

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ninh Hải: 8.786.870.000 đồng.

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ninh Phước: 12.033.905.000 đồng.

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: 18.169.125.000 đồng.

Bấm vào TẢI VỀ để xem chi tiết toàn bộ nội dung Quyết định số 482/QĐ-SLĐTBXH
Võ Thị Được - Văn phòng Sở