Chuyên mục Tiếp cận thông tin
Chuyên mục Tiếp cận thông tin
Các loại Hợp đồng theo Bộ luật lao động năm 2019 
20/02/2021 
 

Căn cứ theo Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Hợp đồng lao động chỉ có 02 loại như sau:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Tuy nhiên tại khoản 02 Điều 18 quy định thêm: Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động. Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

           Trường hợp này vẫn được xem là Hợp đồng lao động xác định thời hạn.
Huy Vinh - Thanh tra Sở