Chuyên mục Tiếp cận thông tin
Chuyên mục Tiếp cận thông tin
Các điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 
04/05/2021 
 

Căn cứ theo Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, có một số điểm đáng chú ý như sau:

1. Về thử việc

Theo khoản 3 Điều 24 Bộ luật lao động 2019, không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

2. Về đơn phương chấm dứt Hợp động đối với người lao động

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động mà không cần phải có lý do; chỉ cần đáp ứng thời hạn báo trước theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Bộ luật lao động 2019, cụ thể:

- Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

- Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

- Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Và có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động mà không cần báo trước đối với các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật lao động 2019, cụ thể:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này.

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này.

- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động.

- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này.

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

          - Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.
Huy Vinh - Thanh tra Sở