Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân
Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2020 
12/08/2020 
 

           Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2020

          
báo cáo tiếp công dân tháng 8(11.08.2020_16h10p17)_signed.pdf

Văn phòng Sở