Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP QUÝ I/2021 
18/04/2021 
 

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP QUÝ I/2021

            I. THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp:17.735 đơn vị.

- Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn đã tham
gia bảo hiểm thất nghiệp: 32.015 người.

            II.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP QUÝ I/2021.

            1. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Tổng số người nộp hồ sơ trên toàn tỉnh quý I năm 2021 là 738 ngườigiảm 17,18% so với cùng kỳ năm 2020 (891 người).

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được phân loại theo:

            1.1.Nguyên nhân thất nghiệp:

Các nguyên nhân thất nghiệp được chia thành 5 nhóm chính, cụ thể như sau:
+ Do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu…0,54%.

+ Hết hạn hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: 1,21%.

+ Chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc trước thời hạn 95,66%.

+ Người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải: 0,40%.

+ Mất việc làm do nguyên nhân khác: 2,16%.

            1.2. Độ tuổi - Giới tính:

a) Về giới tính:

Số lao động nam nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 320 người, chiếm tỷ lệ 43,36 % sovới tổng số Người lao độngnộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của quý 1 năm 2021.

Số lao động nữ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệplà 418 người, chiếm tỷ lệ 56,63%so với tổng số Người lao độngnộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của Quý I năm 2021.

b) Về độ tuổi:

Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp dưới 35 tuổi là: 502 người, bằng 68,02% so với số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó: Tỷ lệ nữ là61,55% so với tổng số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp35 tuổi và chiếm 41,86% so với tổng số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệptrên 35 tuổi là: 236 người,bằng 31,97% so với số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng Trợ cấp thất nghiệp. Trong đó: Tỷ lệ nữ là46,18% so với tổng lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệptrên 35 tuổi và chiếm14,76% so với tổng lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

            1.3. Trình độ chuyên môn của người hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Số liệu thống kê trên toàn tỉnh, trình độ chuyên môn của người lao động nộp hồ sơ đề nghịhưởng Trợ cấp thất nghiệptrong Quý I năm 2021 như sau:

+ Người lao độngthất nghiệp là lao động phổ thông (không có bằng cấp, chứng chỉ nghềchuyên môn) chiếm tỷ lệ cao nhất: 489 người, tỷ lệ 66,26% số người nộp hồ sơhưởng Trợ cấp thất nghiệp.

+ Người lao độngcó chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp: 17 người, tỷ lệ 2,30% .

+ Người lao độngcó trình độ trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp: 80 người, tỷ lệ10,84%.

+ Người lao độngcó trình độ cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp: 73 người, tỷlệ9,89%.

+ Người lao độngcó trình độ đại học và trên đại học: 79 người, tỷ lệ 10,70% .

            2. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

            Quý I Năm 2021 tổng số người có quyết định hưởng Trợ cấp thất nghiệptrên toàn tỉnh là 539người giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2020 (591 người).
Trung tâm dịch vụ việc làm