Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Triển khai thực hiện Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
12/04/2021 
 
Ngày 12/4/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 1207/SKHĐT-EDO về việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Đính kèm các văn bản có liên quan: 1207/SKHĐT-EDONghi định 31/2021/NĐ-CP, 713/UBND-KTTH
Văn phòng Phát triển Kinh tế