Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng năm 2020 
08/11/2020 
 

Trong tháng 10 năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 375 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 45 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký trên 459 tỷ đồng và 24 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới; có 05 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 10 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, 159 doanh nghiệp đăng ký thay đổi; số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới là 225 lao động.

Trong 10 tháng năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 3.278 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 587 doanh nghiệp thành lập mới/4.638 tỷ đồng, tăng 27,9% số doanh nghiệp và tăng 25,7% số vốn so cùng kỳ; có 255 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới, giảm 3,4% so cùng kỳ; 99 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tăng 12,5% so cùng kỳ; 1.178 doanh nghiệp đăng ký thay đổi, tăng 37% so cùng kỳ; 71 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 20,2% so cùng kỳ; 63 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 16% so cùng kỳ và số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới 3.360 lao động, bằng 47,3% so cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp đăng ký qua mạng đạt 52,3%.

Nổi bật, trong 10 tháng năm 2020, có 138 doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn điều lệ, với số vốn tăng thêm 8.346 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so cùng kỳ, nâng tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký đưa vào hoạt động trong nền kinh tế 12.983 tỷ đồng.

Đồng thời, đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 62 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 31/10/2020 có 3.618 doanh nghiệp/59.439 tỷ đồng, bình quân 16,4 tỷ đồng/01 DN.

Đăng ký Kinh doanh 
Tin đã đưa
(18/06)
(14/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(08/06)
(07/06)
(04/06)
(01/06)