Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Thông báo thu hồi và hủy bỏ Thông báo mời quan tâm số 475/TB-SKHĐT ngày 17/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự án Nhà máy điện gió Bim 
09/03/2021 
 

Ngày 9/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 71/TB-SKHĐT về việc thu hồi và hủy bỏ Thông báo mời quan tâm số 475/TB-SKHĐT ngày 17/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đến các Nhà đầu tư có nhu cầu quan tâm đăng ký đầu tư dự án được biết. Lý do: Dự án Nhà máy điện gió Bim không thuộc trường hợp đấu thầu để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo ý kiến của các Bộ, ngành trung ương.
Đính kèm chi tiết: 741/TB-SKHĐT, 1099/UBND-KTTH
Văn phòng Phát triển Kinh tế