Dự án kêu gọi đầu tư
Dự án kêu gọi đầu tư
Thông báo mời quan tâm về đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự án điện gió biển, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
01/03/2021 
 

Căn cứ thông báo số 13/TB-UBND ngày 14/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại thông báo số 46/TB-VPUB ngày 19/02/2021 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thông báo rộng rãi Danh mục các vị trí nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh trên các trang để các nhà đầu tư được biết, tiến hành đăng ký khảo sát, bổ sung quy hoạch đấu nối, quy hoạch phát triển điện lực theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện việc khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án nêu trên với các thông tin như sau:

1. Thông tin về các dự án:

1.1. 05 vị trí dự án điện mặt trời thực hiện tại vùng bán ngập các lòng hồ:

(1) Dự án điện mặt trời thuộc vùng bán ngập lòng hồ Sông Cái, xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, diện tích khảo sát khoảng 673ha;

(2) Dự án điện mặt trời thuộc vùng bán ngập lòng hồ Trà Co, xã Phước Tân, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, diện tích khảo sát khoảng 141ha;

(3) Dự án điện mặt trời thuộc vùng bán ngập lòng hồ Cho Mo, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, diện tích khảo sát khoảng 202ha;

(4) Dự án điện mặt trời thuộc vùng bán ngập lòng hồ Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, diện tích khảo sát khoảng 89ha;

(5) Dự án điện mặt trời thuộc vùng bán ngập lòng hồ Tân Giang, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, diện tích khảo sát khoảng 66ha;

1.2. 02 vị trí dự án điện mặt trời mặt đất:

(1) Dự án điện mặt trời hồ Núi Một 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, diện tích khảo sát khoảng 98ha;

(2) Dự án điện mặt trời Phước Minh giai đoạn 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, diện tích khảo sát khoảng 80ha.

1.3. 14 vị trí điện gió ven biển:

(1) Điện gió V1-1, thuộc vùng biển huyện Ninh Hải, diện tích khảo sát khoảng 2.840ha;

(2) Điện gió V1-2, thuộc vùng biển huyện Ninh Hải, diện tích khảo sát khoảng 2.985ha;

(3) Điện gió V1-3, thuộc vùng biển huyện Ninh Hải, diện tích khảo sát khoảng 5.320ha;

(4) Điện gió V1-4, thuộc vùng biển huyện Ninh Hải, diện tích khảo sát khoảng 5.420ha;

(5) Điện gió V1-5, thuộc vùng biển huyện Ninh Hải, diện tích khảo sát khoảng 5.000ha;

(6) Điện gió V2-2, thuộc vùng biển huyện Ninh Phước – Thuận Nam, diện tích khảo sát khoảng 4.000ha;

(7) Điện gió V2-3, thuộc vùng biển huyện Ninh Phước – Thuận Nam, diện tích khảo sát khoảng 4.120ha;

(8) Điện gió V2-4, thuộc vùng biển huyện Ninh Phước – Thuận Nam, diện tích khảo sát khoảng 5.010ha;

(9) Điện gió V2-5, thuộc vùng biển huyện Ninh Phước – Thuận Nam, diện tích khảo sát khoảng 5.000ha;

(10) Điện gió V3-1, thuộc vùng biển Cà Ná Thuận Nam, diện tích khảo sát khoảng 3.010ha;

(11) Điện gió V3-2, thuộc vùng biển Cà Ná Thuận Nam, diện tích khảo sát khoảng 5.080ha;

(12) Điện gió V3-3, thuộc vùng biển Cà Ná Thuận Nam, diện tích khảo sát khoảng 5.015ha;

(13) Điện gió V3-4, thuộc vùng biển Cà Ná Thuận Nam, diện tích khảo sát khoảng 4.780ha;

(14) Điện gió V3-5, thuộc vùng biển Cà Ná Thuận Nam, diện tích khảo sát khoảng 4.820ha.

(Đính kèm bảng tọa độ: 05 dự án điện mặt trời lòng hồ, 02 dự án điện mặt trời trên đất và 14 dự án điện gió biển tỉnh Ninh Thuận)

2. Về hồ sơ đăng ký khảo sát dự án:

2.1. Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện nghiên cứu, khảo sát dự án đầu tư và đề xuất dự án (theo mẫu đính kèm).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý liên quan của nhà đầu tư.

- Tài liệu chứng minh về năng lực tài chính: Báo cáo tài chính được kiểm toán/quyết toán thuế 02 năm gần nhất hoặc xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng tại thời điểm đăng ký đầu tư.

Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận số dư tài khoản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại thời điểm đăng ký đầu tư.

- Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký đầu tư.

- Trích lục bản đồ khu đất đề xuất thực hiện dự án, thể hiện rõ các tọa độ khu đất theo quy định.

- Các văn bản cam kết và các tài liệu khác có liên quan đến Dự án theo yêu cầu của các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

2.2. Số lượng hồ sơ: 10 bộ, trong đó có 01 bộ gốc. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản gốc và bản chụp.

2.3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký đầu tư nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 44 đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2.4. Thời hạn chót nộp hồ sơ quan tâm đăng ký đến hết ngày 31/3/2021.

3. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, dự án đăng ký:

3.1. Về năng lực tài chính: Nhà đầu tư có tài liệu chứng minh năng lực tài chính theo số vốn đăng ký đầu tư.

Đối với nguồn vốn tự có: Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đề xuất (chứng minh bằng báo cáo tài chính được kiểm toán/quyết toán thuế 02 năm gần nhất hoặc xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ; trường hợp Nhà đầu tư liên doanh thì tỷ lệ vốn thuộc sở hữu của các thành viên Liên doanh không được thấp hơn 30% vốn góp của Liên doanh để thực hiện dự án.

Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có vốn tự có chiếm tỷ lệ cao hơn.

3.2. Năng lực kinh nghiệm: Nhà đầu tư tham gia đầu tư trực tiếp hoặc nhà đầu tư là thành viên trong liên doanh phải có năng lực kinh nghiệm phù hợp để triển khai dự án, được chứng minh bằng tài liệu đã đầu tư dự án điện mặt trời, điện gió có quy mô tương đương 70% công suất dự án đăng ký.

Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đã có kinh nghiệm triển khai các dự án có quy mô lớn hơn công suất dự án đăng ký.

3.3. Quy mô sử dụng đất: Dự án điện gió phải có suất chiếm đất/mặt nước có thời hạn nhỏ hơn 0,35ha/MW và điện mặt trời có suất chiếm đất nhỏ hơn 01ha/MWp.

Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đề xuất dự án có diện tích sử dụng đất/mặt nước có thời hạn thấp hơn.

3.4. Nhà đầu tư phải cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính khả thi trong việc đề xuất nghiên cứu, khảo sát, bổ sung quy hoạch đấu nối, quy hoạch phát triển điện lực; chịu mọi chi phí liên quan quá trình nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch và không khiếu nại trong trường hợp dự án không được bổ sung quy hoạch phát triển điện lực;

- Chấp thuận sau khi dự án được bổ sung quy hoạch sẽ thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá, pháp luật về đầu tư và quy định có liên quan;

- Cam kết trách nhiệm cùng địa phương và Sở Giao thông vận tải trong việc khắc phục sửa chữa các hư hỏng hệ thống giao thông do quá trình thi công, vận hành các dự án điện gió, điện mặt trời gây ra.

- Tiếp tục rà soát để cập nhật các quy hoạch, công trình của địa phương nếu có trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch cho dự án.

Các tiêu chí nêu trên là cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án điện gió (đất liền, trên biển), điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nhằm tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi nhất để các nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư vào Ninh Thuận. Ở giai đoạn nghiên cứu khảo sát, các dự án đăng ký trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời phải đáp ứng được các tiêu chí nêu trên. Trường hợp trên cùng một địa điểm có từ 02 nhà đầu tư đăng ký trở lên thì tổ chức xét chọn nhà đầu tư, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí ở mức độ cao hơn.

4. Thông tin liên hệ: Các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:

- Tải các tệp tin (file): Mẫu văn bản đề nghị thực hiện nghiên cứu, khảo sát dự án đầu tư, mẫu đề xuất dự án và bản đồ trích lục vị trí các dự án đính kèm thông báo này để phục vụ cho việc đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch của dự án;

- Nộp hồ sơ (gồm 01 bộ gốc và 09 bộ chụp) về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 44 đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.  

- Các vấn đề còn thắc mắc, nhà đầu tư liên hệ Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế) theo địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; số điện thoại: 0259.3891677/3891377 để được giải đáp.

5. Thông báo này được gửi đến một số nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước đây, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh: www.ninhthuan.gov.vn, cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư: www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt/, cổng thông tin điện tử của Văn phòng Phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận: www.edoninhthuan.gov.vn .

6. Thông báo này thay thế cho thông báo số 595/TB-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 26/02/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý Nhà đầu tư có nhu cầu quan tâm đầu tư, tiến hành nộp hồ sơ để đăng ký thực hiện việc khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch./.
Đính kèm chi tiết: Thông tin liên quan

Văn phòng Phát triển Kinh tế 
Tin đã đưa
(07/09)
(07/09)
(27/08)
(23/08)
(07/05)
(30/07)
(23/01)
(23/01)
(23/01)
(30/10)