Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Thông báo điều chỉnh nội dung Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự án điện gió biển, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
09/03/2021 
 
Ngày 09/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 756/SKHĐT-EDO về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 632/TB-SKHĐT ngày 01/3/2021 về mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự án điện gió biển, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm chi tiết: 756/SKHĐT-EDO , 623/TB-SKHĐT

Văn phòng Phát triển Kinh tế