Dự án vận động ODA
Dự án vận động ODA
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ODA NĂM 2014 
23/04/2015 
 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 28 dự án ODA đang thực hiện với tổng vốn 3.779,3 tỷ đồng (vốn ODA 2.737,8 tỷ đồng), trong đó:

- 05 dự án đã kết thúc nhưng vẫn bố trí vốn để giải ngân.

- 19 dự án chuyển tiếp từ năm 2013 sang 2014 (Đến nay đã có 08 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 11 dự án sẽ chuyển tiếp sang 2015).

- 01 dự án mới khởi công: Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ với tổng vốn 31,1 tỷ trong đó vốn ODA 22,18 tỷ đồng.

-  03 dự án vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận danh mục tài trợ (Dự án đường giao thông Quốc lộ 1A đi thôn Hòn Thiên và Cà Đú - Tỉnh lộ 704, huyện Ninh Hải do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ với tổng vốn 30,68 tỷ đồng trong đó vốn ODA 19,5 tỷ đồng; Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung giai đoạn 2 do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ với tổng vốn 246,35 tỷ đồng trong đó vốn ODA 210 tỷ đồng;và Dự án Quản ký tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Ốt-xtrây-lia do Chính phủ Ốt-xtrây-lia tài trợ không hoàn lại với tổng vốn 43,95 tỷ đồng trong đó vốn ODA 25,3 tỷ đồng).

Tiến độ giải ngân năm 2014 đạt 349,9/236,9 tỷ đồng đạt 148% kế hoạch năm, trong đó vốn ODA 273,63/161,9 tỷ đồng đạt 169%; vốn đối ứng đạt 76,27/75 tỷ đồng đạt gần 102% kế hoạch năm.