Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Hiểu thế nào là dự án phù hợp quy hoạch? 
07/10/2020 
 
(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Hoàng Đức Linh (Vĩnh Phúc), Luật Đầu tư công quy định, chương trình, dự án phải phù hợp với quy hoạch có liên quan theo pháp luật về quy hoạch.

Căn cứ pháp luật về quy hoạch thì ở địa phương có quy hoạch cấp tỉnh và quy hoạch có tính kỹ thuật chuyên ngành do cấp tỉnh phê duyệt (quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch đê điều,…).

Ông Linh hỏi, để đáp ứng quy định của Luật Đầu tư công nêu trên thì dự án phải phù hợp với tất cả quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch, hay chỉ cần phù hợp với một quy hoạch? Chẳng hạn dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng nhưng chưa được cập nhật, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch thủy lợi thì có đáp ứng quy định của pháp luật về đầu tư công hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Hiện nay, Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 và Khoản 1 Điều 18 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, chương trình, dự án phải “phù hợp với quy hoạch có liên quan theo pháp luật về quy hoạch”.

Do đó, các dự án phải phù hợp với quy hoạch cấp tỉnh và quy hoạch ngành, lĩnh vực quốc gia và các quy hoạch có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chinhphu.vn