Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025. 
08/11/2020 
 
Ngày 08/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát hành công văn số 3659/SKHĐT-TH về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025.
Đính kèm: 3659/SKHĐT-TH
Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(22/07)
(16/07)
(25/03)
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)